Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en opleiding tussen OSP Opleidingen B.V. (OSP) en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Totstandkoming van de opdracht

De opdracht die aan OSP wordt verstrekt wordt aanvaard mits er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige wilsovereenstemming bestaat tussen de partijen.

De wilsovereenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat OSP op voldoende gedetailleerde wijze de nodige informatie verzamelt, tevens zal de opdrachtgever naar beste weten alle essentiële informatie verstrekken voor de opzet en uitvoering van de opdracht.

De opdrachtgever en OSP kunnen zich zodoende een beeld vormen van het vraagstuk, van de omvang van het project en mogelijke resultaten daarvan. Mocht dit uitmonden in een vooronderzoek dan worden vooraf met de opdrachtgever de condities van dit vooronderzoek afgesproken.

3. Leerdoelen

Elke deelnemer wordt geacht zijn leerdoelen voorafgaand aan en gedurende de trainingsperiode te bespreken met de direct leidinggevende binnen de organisatie. De opgestelde leerdoelen en de aanvullingen die tijdens de training ontstaan, vormen een richtlijn voor het individuele leerproces van de deelnemers.

4. Offertes

De offertes van OSP zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. OSP zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5. Schade

OSP is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer en/of degene die een deelnemer heeft opgegeven mocht lijden ten gevolge van de training of door het niet doorgaan van de activiteit.

6. Wijziging van de opdracht

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen opdrachtgever en OSP tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.

7. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

OSP is niet gehouden tot nakoming van de opdracht indien dit voor OSP redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van OSP ontstane veranderingen die bij het aangaan van de overeenkomst niet konden worden voorzien. OSP is in geval van overmacht nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

8. Annulering door OSP

OSP heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag.

Een open training vindt slechts doorgang als er zich naar de mening van OSP voldoende deelnemers voor hebben aangemeld.

OSP heeft het recht een deelnemer te weigeren indien de deelnemer, naar het inzicht van OSP niet voldoet aan de door OSP gestelde toelatingscriteria.

In principe beslist OSP over het al dan niet doorgaan van een open training uiterlijk vier weken voor de geplande startdatum ervan. OSP behoudt zich het recht voor de beslissing over het al dan niet doorgaan op te schorten tot uiterlijk twee weken voor de geplande startdatum.

9. Annulering door opdrachtgever

Annulering van de inschrijving voor de open trainingen en de incompany trainingen dient schriftelijk te geschieden per post of fax. Als annuleringsdatum hanteert OSP de datum van het poststempel of de faxdatum.

In geval van annulering van een overeengekomen trainings- of adviesopdracht gelden de volgende restitutieregelingen:

  1. Annulering door de opdrachtgever kan tot acht weken voor aanvang van de eerste trainingsdag kosteloos geschieden.
  2. Bij annulering tussen vier en acht weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht 50% van het voor de training overeengekomen totaal tarief te vergoeden.
  3. Bij annulering tussen nul en vier weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht 90% van het voor de training overeengekomen totaal tarief te vergoeden.
  4. Ongeacht het aantal weken waarbinnen de opdrachtgever een training annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht. Bij annulering van de deelname aan een training met open inschrijving kan de opdrachtgever de oorspronkelijke deelnemer laten vervangen door een andere medewerker uit zijn organisatie.

Uw annuleringsdatum wordt door OSP altijd gerelateerd aan de startdatum van de opleiding/training waarvoor u oorspronkelijk bent ingeschreven.

10. Tarieven en kosten van de opdracht

De kosten worden voor de trainingen berekend per dagdeel (= ochtend, middag of avond). Dit dagdeeltarief kan halfjaarlijks worden aangepast. Het tarief wordt per opdracht vastgelegd in een opdrachtbevestiging. De kosten voor voorbereiding en uitvoering worden steeds berekend per dagdeel.

11. Betaling

OSP brengt de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde factuurbedrag binnen veertien dagen te voldoen (en voorafgaand aan de training).

De reis- en verblijfkosten evenals verplichte literatuur in verband met deelname aan een training zijn niet in het trainingsgeld inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is OSP steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is OSP gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan OSP alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, evenals de werkelijk gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

Indien een training geen doorgang vindt door annulering van de opdrachtgever vind er restitutie plaats in vorm van een waardebon besteedbaar voor een volgende training.

12. Auteursrecht

Modules, modellen, technieken, instrumenten, syllabi en trainingsmateriaal waaronder ook software berust bij OSP, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van OSP zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

13. Overname van personeel

De trainers van OSP zijn tijdens het dienstverband en gedurende twee jaar na beëindiging van het dienstverband met OSP aan een concurrentiebeding gebonden inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van OSP mogen verrichten. Op grond daarvan staat het de opdrachtgever niet vrij gedurende de voornoemde periode buiten OSP om, ex-werknemers van OSP in dienst te nemen, dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie, dat de ex-werknemer in dienst is bij een derde. De onmiddellijk opeisbare schadeloosstelling bij overtreding bedraagt € 50.000,–, plus de kosten voor het werven van nieuw personeel.

14. Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen OSP en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.